ఏ క్షణంలోనైనా లాక్ డౌన్ విరమణ సెమిస్టర్ పరీక్షల నిర్వహణకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లయితే, ఆగిపోయిన మొదటి విడత పరీక్షలు ముందుగా పూర్తిచేస్తాము (సెమిస్టర్ 6,4).