తృతీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు రెగ్యులర్ పరీక్షలు మరియు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు వ్రాయవలెను గనుక ప్రయత్నలోపం లేకుండా జాగ్రత్తపడండి.