జూలై 1 నుండి జరగవలసిన సెమిస్టర్ 6 మరియు 4 పరీక్షలు ప్రస్తుతం జరుపబడవు. ఈ పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుపబడునో తర్వాత తెలియచేస్తాము.