Best Practice eco friendly vinayaka chavithi (2017-23)(Botany)